Naše činnost

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona o sociálních službách (dále služby pro rodinu) a nabízí tak podporu,pomoc a poradenství rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, která může ohrožovat vývoj dítěte, a kterou rodiče nedokážou v daný okamžik řešit vlastními silami. Způsob poskytování služeb je přizpůsoben jedinečným potřebám každé rodiny  se zřetelem na nejlepší zájem dítěte.

Pomáháme rodičům, aby lépe rozuměli potřebám a pocitům svých dětí a uměli se o ně postarat.

Cíle

Pracujeme s rodinami takovým způsobem, aby rodiče:

 • uměli dětem vytvořit bezpečný domov,
 • rozuměli potřebám svých dětí a uměli tyto potřeby naplňovat,
 • dříve rozpoznali problém a řekli si o pomoc,
 • zvládali lépe péči o děti a domácnost,
 • věnovali svým dětem pozornost.

…a aby děti:

 • měly možnost navázat důvěryhodný vztah s dospělým a měly možnost zažít pocit ocenění, respektu a podpory.

Z čeho vycházíme při podpoře rodin?

Snažíme se podívat na situaci Vašima očima a pochopit jak se cítíte. Společně potom hledáme vhodné řešení.

EMPATIE, RESPEKT, DŮVĚRA, VÍRA VE SCHOPNOST ČLOVĚKA

 • Věříme, že vzájemná DŮVĚRA je důležitá.
 • Snažíme se podívat na situaci Vašima očima a pochopit jak se cítíte.
 • Cestu k vyřešení Vaší situace hledáme SPOLEČNĚ s Vámi.
 • Při SPOLUPRÁCI se chováme otevřeně a  můžete se spolehnout, že naše dohody platí.
 • V každém z nás je něco dobrého. VĚŘÍME VE SCHOPNOSTI ČLOVĚKA ovlivňovat události ve svém životě k lepšímu a nalézt sílu jít dál.
 • RESPEKTUJEME jedinečnost každého člověka a jeho životního příběhu.
 • Chováme se k Vám s úctou a přijímáme Vaše rozhodnutí.

Cílová skupina:

Služba je určena pro rodiny s dětmi z Pardubic a okolí, které se potýkají s krizovou či dlouhodobě obtížnou sociální situací, která může ohrožovat zdravý vývoj dítěte, a kterou je pro ně obtížné bez pomoci překonat.

V jakých konkrétních situacích se na nás mohou rodiny obracet?

 • nevhodná bytová situace, náhlá ztráta bydlení,
 • finanční problémy a zadluženost,
 • dlouhodobá nezaměstnanost rodičů a z ní vyplývající obtíže v rodině,
 • rodiče mají pocit, že péči o své dítě nezvládají; nedostatek zkušeností, znalostí, či dovedností v oblasti péče o dítě; nedostatečná podpora v okolí rodiny,
 • budoucí rodiče si nevědí rady s příchodem dítěte do rodiny; nedostatek podpory či zázemí v těhotenství a při přípravě na narození dítěte,
 • dlouhodobé neshody v rodině a vztahové problémy; násilí v rodině,
 • náročné chování dítěte, nejistota v oblasti výchovy, potíže ve škole,
 • náročná životní situace (úmrtí v rodině, rozvod atd.)
 • potřeba podpory a doprovázení při styku s úřady, s institucemi, se školou
 • hrozba odebrání dítěte z rodiny, kontakt s dítětem umístěným do zařízení ústavní výchovy či do náhradní rodinné péče,
 • příprava na návrat dítěte zpět do péče rodičů,
 • atd.

Co nabízíme?

Obsahem naší spolupráce s rodinou je pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a dětí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, doprovázení na úřady, pomoc při sepisování podání a žádostí, atd.), rozvíjení a prohlubování rodičovských dovedností (v péči o dítě, při výchově, v hospodaření rodiny, ve vedení domácnosti, v oblasti prevence zadlužení a ztráty bydlení, podpora a nácvik kompetencí v jednání na úřadech, školách, apod.), pomoc a podpora ve zvýšení školní úspěšnosti dětí vč. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, nácvik a upevňování schopností a dovedností dětí, poradenství v oblasti trávení volného času, vztahové poradenství, atd.  Podporujeme rodinu při upevňování či obnovování vztahů se širší rodinou, popřípadě vztahů rodičů a dětí, které v současné době nežijí se svými rodiči. Nabízíme také ve spolupráci s externími spolupracovnicemi psychologické poradenství a psychoterapii.

Služby organizace DaR – Centrum pro dítě a rodinu o.p.s., jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klientů a s ohledem na potřeby klientů, jejich životní zkušenosti, schopnosti a dovednosti.

Ke klientům vždy přistupujeme s respektem, dbáme na zachování jejich důstojnosti, nepřipouštíme jakoukoliv formu diskriminace.

Klademe důraz na rozpoznání a podporu silných stránek rodiny a na hledání a využívání jejích vlastních zdrojů.  Podporujeme klienty v aktivním přístupu k řešení jejich situace.

V rámci spolupráce nepřebíráme odpovědnost za výchovu dítěte, ani se nesnažíme rodině vnutit “jediný správná postup” – spolu s rodinou hledáme jejich individuální cestu k tomu, aby všem jejím členům bylo v rodině dobře

Službu zajišťuje kmenový tým složený ze sociálních pracovníků.   Naši činnost podporují vyškolení a zkušení dobrovolníci.  Dlouhodobě spolupracujeme s odborníky v oblasti psychologie a práva.

Služby klientům poskytujeme bezplatně.

Jak nás kontaktovat

Provozní doba:

Ambulantní:
úterý 9:00 – 15:30
čtvrtek 9:00 – 15:30

Terénní:
pondělí – pátek

Konzultace jsou poskytovány vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Kontakt:

  +420 466 260 711
  info@darops.cz

DaR  –  Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
Bělehradská 513
530 09 Pardubice

Služby pěstounské péče

Společnost DaR, o.p.s. je organizací pověřenou k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí.  Náš tým je tvořen sociálními pracovnicemi, které se věnují doprovázení pěstounských rodin.  Úzce spolupracujeme také se dvěma psycholožkami – rodinnými terapeutkami.

Poslání

Posláním služby je komplexní podpora rodiny jako bezpečného a harmonického zázemí pro zdravý vývoj a naplňování potřeb dítěte. Směřujeme k naplňování zájmů dítěte v pěstounské péči vzhledem k biologické i pěstounské rodině.

Cíle

 • Podporovat a provázet rodiny s dětmi v pěstounské péči v obtížných a krizových situacích.
 • Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce nabídnout komplexní pomoc a podporu pěstounské rodině v oblasti péče o dítě a jeho výchovy.
 • Podpořit kvalitu pěstounské péče v rodinách pomocí vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pěstounských rodin.
 • Naplňovat potřeby a zájmy dítěte v pěstounské péči.
 • Podporovat navazování a rozvíjení kontaktů dětí s biologickou rodinou a osobami blízkými.

 

Komu nabízíme služby?

Doprovázíme pěstounské rodiny z Pardubic a okolí.

Co poskytujeme?

Doprovázení, podpora a poradenství

 • Jsme s pěstounskou rodinou v pravidelném kontaktu a doprovázíme ji v průběhu celé doby trvání pěstounské péče (od svěření dítěte do péče až po zletilost či ukončení PP),
 • Nabízíme podporu a poradenství v oblastech a obdobích, která jsou pro rodinu náročná (příchod dítěte do rodiny, podpora budování vztahové vazby s dítětem, podpora identity dítěte, podpora kontaktu s biologickou rodinou dítěte, …),
 • Nabízíme zprostředkování psychologického poradenství, rodinné terapie či jiné odborné pomoci,
 • Poskytujeme sociální a sociálně-právní poradenství,
 • Napomáháme při zprostředkování kontaktu dítěte s biologickou rodinou a dalšími blízkými osobami,
 • Nabízíme doprovázení rodiny při jednání s dalšími odborníky (např.pedagogové, lékaři, právníci, kurátoři…)

Setkávání, vzdělávání

 • Nabízíme setkávání pěstounů a možnost vzájemného sdílení zkušeností,
 • V době vzdělávání a setkávání pěstounů zajišťujeme aktivity pro děti,
 • Nabízíme vzdělávací semináře pro pěstouny.

Odlehčovací služby

 • Za účelem odpočinku pěstouna nabízíme různé formy odlehčovacích služeb – zajištění péče o svěřené dítě s ohledem na jeho individuální potřeby.

Kdo nás může kontaktovat?

Pěstounská rodina, orgán sociálně-právní ochrany dětí, či jiná organizace.

Služby poskytujeme nejčastěji terénní formou, tzn. v domácnosti klienta, nebo ambulantně v prostorách naší společnosti.

Provozní doba:

Ambulantní:
úterý 9:00 – 15:30
čtvrtek 9:00 – 15:30

Terénní:
pondělí – pátek

Konzultace jsou poskytovány vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Kontakt:

  +420 466 260 711
 info@darops.cz

DaR  –  Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
Bělehradská 513
530 09 Pardubice

Psychologické poradenství a psychoterapie

Společnost DaR, o.p.s. poskytuje podpůrné služby pro rodiny s dětmi, které se ocitají v krizové nebo dlouhodobě obtížné životní situaci. V rámci probíhajícího projektu Rozvoj odborných služeb pro rodiny s dětmi v Pardubicích nabízíme Vám a Vašim dětem podporu při řešení vztahových problémů v rodině, při řešení výchovných obtíží, ale i osobních krizí, atd.  Smyslem naší spolupráce je předcházet prohlubování problémů v rodině, či napomáhat včasnou intervencí k jejich vyřešení.

Co poskytujeme?

Psychologické poradenství

Umožňuje získat náhled na situaci, nabízí podporu a provázení při řešení obtížné životní situace.  Poradenství je možné využít v řadě situací, jako např.:

 • osobnostní problémy (obavy, úzkosti, psychosomatické potíže, velká míra stresu, kterou se nedaří zvládnout vlastními silami, reakce na závažnou ztrátu či krizi, atd.,
 • rodinné a manželské problémy a konflikty,
 • výchovné problémy u dětí,
 • problémy ve vztazích mezi rodiči a dětmi,
 • problémy v komunikaci,
 • problémy dítěte související se školou, atd.

Psychologické poradenství je zajišťováno psycholožkou, klientem může být rodič, popř. oba rodiče, dítě, i rodina jako celek. Konzultace trvá zpravidla 60 minut, frekvence konzultací se odvíjí od aktuální potřeby klienta.

Psychoterapie a rodinná terapie

Psychoterapeutický přístup Vám umožní společně s terapeutkou pracovat na změně, na osobním rozvoji a stabilizaci Vaší, či celého Vašeho rodinného systému.  Psychoterapie prostřednictvím specifických metod umožňuje klientům proniknout více do hloubky problému a nastartovat proces „uzdravení“ a posílení.  Terapeutky mohou pracovat jak s jednotlivými rodiči, v případě potřeby s dětmi,  a v rámci rodinné terapie s celou rodinou.  U individuální psychoterapie jsou počet a frekvence setkání klienta s terapeutem určeny vždy dle aktuální potřeby klienta, jedno setkání trvá většinou 60 minut.  Frekvence setkání u rodinné terapie je zpravidla 1x za 3 týdny až 1x za měsíc, délka setkání je 60 – 90 minut.

Služby jsou poskytovány pro klienty zdarma.

Kde služby poskytujeme?

Provozní doba:

Ambulantní:
úterý 9:00 – 15:30
čtvrtek 9:00 – 15:30

Terénní:
pondělí – pátek

Konzultace jsou poskytovány vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Kontakt:

Ladislava Baťová
Koordinátorka

  +420 775 774 582
 ladislava.batova@darops.cz

DaR  –  Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
Bělehradská 513
530 09 Pardubice


Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011354

Název projektu: Podpora dětí a rodin ohrožených konfliktem, krizí či dlouhodobě obtížnou životní situací

Realizace projektu: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

Cílové skupiny projektu:

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu dětí, které jsou ohroženy rodičovským konfliktem nebo jinou krizovou či dlouhodobě obtížnou situací v rodině. Aktivity jsou zacíleny na zmírnění dopadů rozvodové či rozchodové situace na děti prostřednictvím rodinné mediace a na psychologickou a terapeutickou podporu dětí a rodičů v obtížné sociální situaci rodiny, která může vést k deficitu v naplňování potřeb dítěte.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Mediace

Procházíte náročným rozvodem a řešíte péči o děti? Dohodněte se bez průtahů a s co nejmenším dopadem na Vaše děti. Mediace umožňuje rodičům dospět k takové dohodě ohledně péče o děti, která bude vyhovovat oběma stranám a která bude naplňovat potřeby rodičů i dětí. Rozvod představuje pro děti traumatizující zážitek, a co nejrychlejší vyřešení otázky péče o ně jim významně ulehčí situaci.

Příběh Adama a Jany

Adam a Jana měli před rozvodem. Co teď bude s dětmi? Kdo je dostane do péče? Oběma rodičům na dětech hodně záleželo. Nechtěli je tahat po soudech a ještě zhoršovat situaci.

Jana navrhla vyzkoušet mediaci. Adam souhlasil. Jedno čtvrteční odpoledne se sešli oba rodiče i s mediátorem na neutrálním místě. Konečně někdo nestranný. Konečně někdo naslouchal jejich potřebám, namísto odsuzování a rádoby moudrých rad. Mediátor udržoval průběh komunikace v příjatelné hladině emocí. A tak se Adam s Janou po třech hodinách dohodli a oba podepsali mediační dohodu. Uf, oddechli si oba rodiče. Dnes žijí Adam a Jana každý svůj život a jejich děti žijí bez traumatu z dlouhých soudních sporů.

O mediaci

Kdo provází rodiče mediací

Celým procesem mediace rodiče provází školený odborník – mediátor, který:

 • naslouchá oběma stranám konfliktu a zjišťuje jejich skutečné potřeby,
 • řídí komunikaci sporných stran,
 • pomáhá hledat řešení vhodné pro danou situaci a přijatelné pro obě strany,
 • dodržuje mlčenlivost stanovenou zákonem, a to i vůči soudům a státním úřadům,
 • nehodnotí, nesoudí a je nestranný.

Je výsledkem nějaký závazný dokument?

Výsledkem je (nemusí být) mediační dohoda, která je závazná a je možné ji v případě potřeby předložit soudu.

Podmínky služby a objednání

Obvyklá délka mediace:
3 hodiny (strany se mohou sejít i opakovaně).

Cena:
500 Kč za každou započatou hodinu mediace.

Platbu si obě strany dělí rovným dílem.

Platí se v hotovosti na konci mediace bez ohledu na to, jestli se sporné strany dohodly, nebo nedohodly.

 

Kontakt a objednání:

Mgr. Eva Mikulašková
 eva.mikulaskova@darops.cz

V e-mailu uveďte telefonní kontakt na oba rodiče, mediátorka s Vámi sjedná termín schůzky.

Jako partner je společnost DaR – Centrum pro dítě a rodinu zapojena do následujícího projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014299

Název projektu: Cesta ke změně – zefektivnění podpory rodičům, dětem a mladým dospělým v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci

Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Hlavní realizátor projektu: SKP-CENTRUM, o.p.s.

Partner s finančním příspěvkem: DaR – Centrum pro dítě a rodinu

Cílové skupiny projektu:

 1. Osoby pečující o malé děti
 2. Rodiče samoživitelé

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj jednotlivých sociálních služeb (Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Dům na půli cesty a Sociálně-aktivizační služby) zaměřených na podporu rodičům, dětem a mladým dospělým v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zefektivnění těchto sociálních služeb a nalezení nových způsobů jak co nejúčinněji podpořit efektivní změnu v životě klienta. Na základě hloubkové analýzy chceme nalézt aspekty, které ovlivňují opakované selhávání klientů v běžném životě a následně nalézt takové metody a způsoby práce, které přispějí k dlouhodobé udržitelnosti změn nastavených během využívání služeb a „vystoupení ze začarovaného kruhu“ opakovaného selhávání klientů. V praxi tedy dojde ke zvýšení procenta uživatelů (klientů) těchto služeb, kteří by po průchodu službou dokázali zůstat mimo sociální systém a dále by tak nedocházelo k jejich zacyklení napříč sociálními službami.

Klíčové aktivity projektu:

 • KA 1 – Přípravná fáze projektu
 • KA 2 – Zjišťování potřeb cílové skupiny – porozumění
 • KA 3 – Inspirace
 • KA 4 – Návrh nových řešení, postupů a metod práce a jejich zavádění a ověřování v praxi
 • KA 5 – Pilotní realizace nových přístupů
 • KA 6 – Evaluace

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011354

Název projektu: Podpora dětí a rodin ohrožených konfliktem, krizí či dlouhodobě obtížnou životní situací

Realizace projektu: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

Cílové skupiny projektu:

 1. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu dětí, které jsou ohroženy rodičovským konfliktem nebo jinou krizovou či dlouhodobě obtížnou situací v rodině. Aktivity jsou zacíleny na zmírnění dopadů rozvodové či rozchodové situace na děti prostřednictvím rodinné mediace a na psychologickou a terapeutickou podporu dětí a rodičů v obtížné sociální situaci rodiny, která může vést k deficitu v naplňování potřeb dítěte.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007592

Název projektu: Zkvalitňování služeb pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci

Realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Cílové skupiny projektu:

 1. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 2. Sociální pracovníci

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na rozvoj služeb na podporu rodin s dětmi, které se ocitají v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci, kterou rodiny neumí vlastními silami zvládnout a která ve svém důsledku ohrožuje vývoj a blahobyt dítěte. Podpora je poskytována formou sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona o sociálních službách. Obsahem projektu je audit procesů v organizaci, rozvoj a zkvalitnění postupů a metod přímé práce s klienty a vzdělávání sociálních pracovníků.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589

Název projektu: Rozvoj SAS v Pradubickém kraji III

Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Cílové skupiny projektu: Rodiny s dětmi a osoby pečující o malé děti

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rodiny s dětmi Pardubic a okolí, které se potýkají s krizovou či dlouhodobě obtížnou životní situací, která může ohrožovat zdravý vývoj dítěte, a kterou je pro ně obtížné bez pomoci překonat.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006451

Název projektu: Rozvoj odborných služeb pro rodiny s dětmi v Pardubicích

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Cílové skupiny projektu: 

 1. Osoby pečující o malé děti
 2. Rodiče samoživitelé

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rodin, které se ocitly v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci, jež ohrožuje zdravý rozvoj dětí, destabilizuje rodinný systém nebo narušuje funkce rodiny, a to prostřednictvím služeb psychologického poradenství a terapeutických služeb. Aktivity projektu navazují na poskytované sociální služby pro rodinu, nebo mohou být samostatnou formou pomoci rodině. Cílem projektu je rozšířit nabídku služeb, které jsou v současné době kapacitně nedostačující.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.