Naše činnost

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona o sociálních službách (dále služby pro rodinu) a nabízí tak podporu,pomoc a poradenství rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, která může ohrožovat vývoj dítěte, a kterou rodiče nedokážou v daný okamžik řešit vlastními silami. Způsob poskytování služeb je přizpůsoben jedinečným potřebám každé rodiny  se zřetelem na nejlepší zájem dítěte.

Posláním služeb pro rodinu společnosti DaR, o.p.s je podílet se spolu s rodinou na vytvoření, udržení či obnovení stabilního a láskyplného domova, který poskytuje bezpečné zázemí pro růst a rozvoj spokojeného dítěte, a který zároveň umožňuje naplňování potřeb všech členů rodiny. Podporujeme rodinu ve zvládání krizových či dlouhodobě obtížných situací a společně usilujeme o předcházení umístění dítěte mimo péči rodičů.

Naše cíle

 • Rodina poskytuje bezpečné zázemí pro dítě, které se doma cítí spokojeně.
 • Rodina aktivně podporuje zdravý fyzický a psychický vývoj dítěte, dbá na posilování vztahů v rodině.
 • Rodina má potřebné znalosti, dovednosti a vůli k zajištění dobré péče o dítě.
 • Rodina je schopna vlastními silami a s podporou svého okolí řešit případné obtíže či krize.

Cílová skupina:

Služba je určena pro rodiny s dětmi z Pardubic a okolí, které se potýkají s krizovou či dlouhodobě obtížnou sociální situací, která může ohrožovat zdravý vývoj dítěte, a kterou je pro ně obtížné bez pomoci překonat.

V jakých konkrétních situacích se na nás mohou rodiny obracet?

 • nevhodná bytová situace, náhlá ztráta bydlení,
 • finanční problémy a zadluženost,
 • dlouhodobá nezaměstnanost rodičů a z ní vyplývající obtíže v rodině,
 • rodiče mají pocit, že péči o své dítě nezvládají; nedostatek zkušeností, znalostí, či dovedností v oblasti péče o dítě; nedostatečná podpora v okolí rodiny,
 • budoucí rodiče si nevědí rady s příchodem dítěte do rodiny; nedostatek podpory či zázemí v těhotenství a při přípravě na narození dítěte,
 • dlouhodobé neshody v rodině a vztahové problémy; násilí v rodině,
 • náročné chování dítěte, nejistota v oblasti výchovy, potíže ve škole,
 • náročná životní situace (úmrtí v rodině, rozvod atd.)
 • potřeba podpory a doprovázení při styku s úřady, s institucemi, se školou
 • hrozba odebrání dítěte z rodiny, kontakt s dítětem umístěným do zařízení ústavní výchovy či do náhradní rodinné péče,
 • příprava na návrat dítěte zpět do péče rodičů,
 • atd.

Co nabízíme?

Obsahem naší spolupráce s rodinou je pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a dětí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, doprovázení na úřady, pomoc při sepisování podání a žádostí, atd.), rozvíjení a prohlubování rodičovských dovedností (v péči o dítě, při výchově, v hospodaření rodiny, ve vedení domácnosti, v oblasti prevence zadlužení a ztráty bydlení, podpora a nácvik kompetencí v jednání na úřadech, školách, apod.), pomoc a podpora ve zvýšení školní úspěšnosti dětí vč. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, nácvik a upevňování schopností a dovedností dětí, poradenství v oblasti trávení volného času, vztahové poradenství, atd.  Podporujeme rodinu při upevňování či obnovování vztahů se širší rodinou, popřípadě vztahů rodičů a dětí, které v současné době nežijí se svými rodiči. Nabízíme také ve spolupráci s externími spolupracovnicemi psychologické poradenství a psychoterapii.

Služby organizace DaR – Centrum pro dítě a rodinu o.p.s., jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klientů a s ohledem na potřeby klientů, jejich životní zkušenosti, schopnosti a dovednosti.

Ke klientům vždy přistupujeme s respektem, dbáme na zachování jejich důstojnosti, nepřipouštíme jakoukoliv formu diskriminace.

Klademe důraz na rozpoznání a podporu silných stránek rodiny a na hledání a využívání jejích vlastních zdrojů.  Podporujeme klienty v aktivním přístupu k řešení jejich situace.

V rámci spolupráce nepřebíráme odpovědnost za výchovu dítěte, ani se nesnažíme rodině vnutit „jediný správná postup“ – spolu s rodinou hledáme jejich individuální cestu k tomu, aby všem jejím členům bylo v rodině dobře

Službu zajišťuje kmenový tým složený ze sociálních pracovníků.   Naši činnost podporují vyškolení a zkušení dobrovolníci.  Dlouhodobě spolupracujeme s odborníky v oblasti psychologie a práva.

Služby klientům poskytujeme bezplatně.

Jak nás kontaktovat

Provozní doba:

Ambulantní:
úterý 9:00 – 15:30
čtvrtek 9:00 – 15:30

Terénní:
pondělí – pátek

Konzultace jsou poskytovány vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Kontakt:

  +420 466 260 711
  info@darops.cz

DaR  –  Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
Bělehradská 513
530 09 Pardubice

Služby pěstounské péče

Společnost DaR, o.p.s. je organizací pověřenou k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí.  Náš tým je tvořen sociálními pracovnicemi, které se věnují doprovázení pěstounských rodin.  Úzce spolupracujeme také se dvěma psycholožkami – rodinnými terapeutkami.

Poslání

Posláním služby je komplexní podpora rodiny jako bezpečného a harmonického zázemí pro zdravý vývoj a naplňování potřeb dítěte. Směřujeme k naplňování zájmů dítěte v pěstounské péči vzhledem k biologické i pěstounské rodině.

Cíle

 • Podporovat a provázet rodiny s dětmi v pěstounské péči v obtížných a krizových situacích.
 • Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce nabídnout komplexní pomoc a podporu pěstounské rodině v oblasti péče o dítě a jeho výchovy.
 • Podpořit kvalitu pěstounské péče v rodinách pomocí vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pěstounských rodin.
 • Naplňovat potřeby a zájmy dítěte v pěstounské péči.
 • Podporovat navazování a rozvíjení kontaktů dětí s biologickou rodinou a osobami blízkými.

 

Komu nabízíme služby?

Doprovázíme pěstounské rodiny z Pardubic a okolí.

Co poskytujeme?

Doprovázení, podpora a poradenství

 • Jsme s pěstounskou rodinou v pravidelném kontaktu a doprovázíme ji v průběhu celé doby trvání pěstounské péče (od svěření dítěte do péče až po zletilost či ukončení PP),
 • Nabízíme podporu a poradenství v oblastech a obdobích, která jsou pro rodinu náročná (příchod dítěte do rodiny, podpora budování vztahové vazby s dítětem, podpora identity dítěte, podpora kontaktu s biologickou rodinou dítěte, …),
 • Nabízíme zprostředkování psychologického poradenství, rodinné terapie či jiné odborné pomoci,
 • Poskytujeme sociální a sociálně-právní poradenství,
 • Napomáháme při zprostředkování kontaktu dítěte s biologickou rodinou a dalšími blízkými osobami,
 • Nabízíme doprovázení rodiny při jednání s dalšími odborníky (např.pedagogové, lékaři, právníci, kurátoři…)

Setkávání, vzdělávání

 • Nabízíme setkávání pěstounů a možnost vzájemného sdílení zkušeností,
 • V době vzdělávání a setkávání pěstounů zajišťujeme aktivity pro děti,
 • Nabízíme vzdělávací semináře pro pěstouny.

Odlehčovací služby

 • Za účelem odpočinku pěstouna nabízíme různé formy odlehčovacích služeb – zajištění péče o svěřené dítě s ohledem na jeho individuální potřeby.

Kdo nás může kontaktovat?

Pěstounská rodina, orgán sociálně-právní ochrany dětí, či jiná organizace.

Služby poskytujeme nejčastěji terénní formou, tzn. v domácnosti klienta, nebo ambulantně v prostorách naší společnosti.

Provozní doba:

Ambulantní:
úterý 9:00 – 15:30
čtvrtek 9:00 – 15:30

Terénní:
pondělí – pátek

Konzultace jsou poskytovány vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Kontakt:

  +420 466 260 711
 info@darops.cz

DaR  –  Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
Bělehradská 513
530 09 Pardubice

Psychologické poradenství a psychoterapie

Společnost DaR, o.p.s. poskytuje podpůrné služby pro rodiny s dětmi, které se ocitají v krizové nebo dlouhodobě obtížné životní situaci. V rámci probíhajícího projektu Rozvoj odborných služeb pro rodiny s dětmi v Pardubicích nabízíme Vám a Vašim dětem podporu při řešení vztahových problémů v rodině, při řešení výchovných obtíží, ale i osobních krizí, atd.  Smyslem naší spolupráce je předcházet prohlubování problémů v rodině, či napomáhat včasnou intervencí k jejich vyřešení.

Co poskytujeme?

Psychologické poradenství

Umožňuje získat náhled na situaci, nabízí podporu a provázení při řešení obtížné životní situace.  Poradenství je možné využít v řadě situací, jako např.:

 • osobnostní problémy (obavy, úzkosti, psychosomatické potíže, velká míra stresu, kterou se nedaří zvládnout vlastními silami, reakce na závažnou ztrátu či krizi, atd.,
 • rodinné a manželské problémy a konflikty,
 • výchovné problémy u dětí,
 • problémy ve vztazích mezi rodiči a dětmi,
 • problémy v komunikaci,
 • problémy dítěte související se školou, atd.

Psychologické poradenství je zajišťováno psycholožkou, klientem může být rodič, popř. oba rodiče, dítě, i rodina jako celek. Konzultace trvá zpravidla 60 minut, frekvence konzultací se odvíjí od aktuální potřeby klienta.

Psychoterapie a rodinná terapie

Psychoterapeutický přístup Vám umožní společně s terapeutkou pracovat na změně, na osobním rozvoji a stabilizaci Vaší, či celého Vašeho rodinného systému.  Psychoterapie prostřednictvím specifických metod umožňuje klientům proniknout více do hloubky problému a nastartovat proces „uzdravení“ a posílení.  Terapeutky mohou pracovat jak s jednotlivými rodiči, v případě potřeby s dětmi,  a v rámci rodinné terapie s celou rodinou.  U individuální psychoterapie jsou počet a frekvence setkání klienta s terapeutem určeny vždy dle aktuální potřeby klienta, jedno setkání trvá většinou 60 minut.  Frekvence setkání u rodinné terapie je zpravidla 1x za 3 týdny až 1x za měsíc, délka setkání je 60 – 90 minut.

Služby jsou poskytovány pro klienty zdarma.

Kde služby poskytujeme?

Provozní doba:

Ambulantní:
úterý 9:00 – 15:30
čtvrtek 9:00 – 15:30

Terénní:
pondělí – pátek

Konzultace jsou poskytovány vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Kontakt:

Andrea Petříková
sociální pracovnice

  +420 777 765 846
 andrea.petrikova@darops.cz

DaR  –  Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
Bělehradská 513
530 09 Pardubice

 


 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006451

Název projektu: Rozvoj oborných služeb pro rodiny s dětmi v Pardubicích

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Cílové skupiny projektu:

 1. Osoby pečující o malé děti
 2. Rodiče samoživitelé

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rodin, které se ocitly v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci, jež ohrožuje zdravý rozvoj dětí, destabilizuje rodinný systém nebo narušuje funkce rodiny, a to prostřednictvím služeb psychologického poradenství a terapeutických služeb. Aktivity projektu navazují na poskytované sociální služby pro rodinu, nebo mohou být samostatnou formou pomoci rodině. Cílem projektu je rozšířit nabídku služeb, které jsou v současné době kapacitně nedostačující.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Mediace

Procházíte náročným rozvodem a řešíte péči o děti? Dohodněte se bez průtahů a s co nejmenším dopadem na Vaše děti. Mediace umožňuje rodičům dospět k takové dohodě ohledně péče o děti, která bude vyhovovat oběma stranám a která bude naplňovat potřeby rodičů i dětí. Rozvod představuje pro děti traumatizující zážitek, a co nejrychlejší vyřešení otázky péče o ně jim významně ulehčí situaci.

Příběh Adama a Jany

Adam a Jana měli před rozvodem. Co teď bude s dětmi? Kdo je dostane do péče? Oběma rodičům na dětech hodně záleželo. Nechtěli je tahat po soudech a ještě zhoršovat situaci.

Jana navrhla vyzkoušet mediaci. Adam souhlasil. Jedno čtvrteční odpoledne se sešli oba rodiče i s mediátorem na neutrálním místě. Konečně někdo nestranný. Konečně někdo naslouchal jejich potřebám, namísto odsuzování a rádoby moudrých rad. Mediátor udržoval průběh komunikace v příjatelné hladině emocí. A tak se Adam s Janou po třech hodinách dohodli a oba podepsali mediační dohodu. Uf, oddechli si oba rodiče. Dnes žijí Adam a Jana každý svůj život a jejich děti žijí bez traumatu z dlouhých soudních sporů.

O mediaci

Kdo provází rodiče mediací

Celým procesem mediace rodiče provází školený odborník – mediátor, který:

 • naslouchá oběma stranám konfliktu a zjišťuje jejich skutečné potřeby,
 • řídí komunikaci sporných stran,
 • pomáhá hledat řešení vhodné pro danou situaci a přijatelné pro obě strany,
 • dodržuje mlčenlivost stanovenou zákonem, a to i vůči soudům a státním úřadům,
 • nehodnotí, nesoudí a je nestranný.

Je výsledkem nějaký závazný dokument?

Výsledkem je (nemusí být) mediační dohoda, která je závazná a je možné ji v případě potřeby předložit soudu.

Podmínky služby a objednání

Obvyklá délka mediace:
3 hodiny (strany se mohou sejít i opakovaně).

Cena:
500 Kč za každou započatou hodinu mediace.

Platbu si obě strany dělí rovným dílem.

Platí se v hotovosti na konci mediace bez ohledu na to, jestli se sporné strany dohodly, nebo nedohodly.

Kontakt a objednání:

Mgr. Eva Mikulašková
 eva.mikulaskova@darops.cz

V e-mailu uveďte telefonní kontakt na oba rodiče, mediátorka s Vámi sjedná termín schůzky.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006451

Název projektu: Rozvoj odborných služeb pro rodiny s dětmi v Pardubicích

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Cílové skupiny projektu:

 1. Osoby pečující o malé děti
 2. Rodiče samoživitelé

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rodin, které se ocitly v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci, jež ohrožuje zdravý rozvoj dětí, destabilizuje rodinný systém nebo narušuje funkce rodiny, a to prostřednictvím služeb psychologického poradenství a terapeutických služeb. Aktivity projektu navazují na poskytované sociální služby pro rodinu, nebo mohou být samostatnou formou pomoci rodině. Cílem projektu je rozšířit nabídku služeb, které jsou v současné době kapacitně nedostačující.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007592

Název projektu: Zkvalitňování služeb pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci

Realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Cílové skupiny projektu:

 1. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 2. Sociální pracovníci

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na rozvoj služeb na podporu rodin s dětmi, které se ocitají v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci, kterou rodiny neumí vlastními silami zvládnout a která ve svém důsledku ohrožuje vývoj a blahobyt dítěte. Podpora je poskytována formou sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona o sociálních službách. Obsahem projektu je audit procesů v organizaci, rozvoj a zkvalitnění postupů a metod přímé práce s klienty a vzdělávání sociálních pracovníků.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/15_005/0007762

Název projektu: Rozvoj SAS v Pradubickém kraji

Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Cílové skupiny projektu: Rodiny s dětmi

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rodiny s dětmi Pardubic a okolí, které se potýkají s krizovou či dlouhodobě obtížnou životní situací, která může ohrožovat zdravý vývoj dítěte, a kterou je pro ně obtížné bez pomoci překonat.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.